قم

عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز کاردرمانی رضا حیدری یسادلی

قمرضا حیدری یسادلیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی عصمت خلیلی

قمعصمت السادات خلیلی حسین ابادیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سید ناصرالدین سید زاده

قمسید ناصرالدین سید زادهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی زیتب عبدی مقدم

قمزینب عبدب مقدممرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اعظم نقدیان

قماعظم نقدیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد آشتیان

قممحمد آشتیانمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک توانبخشی آرمان

قمليلاشكارچيمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , اتاق تاریک , آب درمانی, گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک توانبخشی استاد شهریار

قممرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتار درماني مهر

قمحميد ميلاديمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی محمد آشتیان

قممحمد آشتیانمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی قم

قمسمانه دهقانیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز کاردرمانی مهر

قمولی کاوندیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مركز توانبخشي مهر

قمميلاديمرکز کاردرمانیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی تبسم مهر

قمولی کاوندی دانشمندمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , آب درمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی مهر

قمولی کاوندی دانشمندمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی پناه زاده

قمشفیعه پناه زادهمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران