عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز گفتار درمانی رازی

کرجمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی امیر ارامی

کرجامیر ارامیمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

کلینیک گفتاردرمانی گفتار توان گستر

کرجسیاوش عطاییمرکز گفتاردرمانیاتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز توانبخشی مفید

کرجتوانبخشی مفیدمرکز جامع توانبخشیگفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی لیلی اکبری فرد دستگیر

اردبیلمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی رشد

اردبیلوحید عباسیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی گویا

اردبیلفاطمه سلیمان زادهمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی الهام صبوری

اردبیلالهام صبوریمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتار درمانی نسترن عباسی با هنر

اردبیلنسترن عباسی باهنرمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی البرز

کرجگفتار درمانی البرزمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی هما ناصح

کرجهما ناصحمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز گفتاردرمانی گلشن کرج

کرجگلشن کرجمرکز گفتاردرمانیگفتاردرمانی

مرکز توانبخشی سینا

یزدمحسن کریمیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی پاک مهر

یزدمرکز جامع توانبخشی---

مرکز توانبخشی مهر طلبان

یزدالهه اکبرمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی خاتم

شیرازنسیم شعلهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی الهادی

اهوازنسا اعتمادمرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک شهید حکیم

اهوازمنصور طبیبیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز اختلالات اوتیسم شیراز

شیرازمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی ثامن الايمه

شیرازاطهر رحمانیان کوشککیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران