پانزده سال تجربه در عرصه توانبخشی کودکان

روش درمانی پکس یا سیستم ارتباط بر مبنای تبادل تصاویرچیست؟وشامل چه مراحلی می باشد؟ برنامه ای برای اموزش و بهبودارتباط غیر کلامی که نشان می دهدکه افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم از طریق تصویر بهتر یاد می گیرند.این روش توسط سه نفر هدایت می شود.اول کودکی که باید از طریق تصویرپیامی را انتقال دهد.دوم فردی که(مربی یا والدین) پیام را دریافت می کندوسوم شخصی که ارتباط بین کودک ودریافت کننده پیام را تسهیل می کند این روش درمانی شامل شش مرحله زیر می باشد مرحله اول:در این مرحلهءمربی در ابتدا از علایق کودک اگاهی پیدا می کند وسپس تصویر محرک دلخواه را مقابل کودک قرار می دهدوکودک باید برای بدست اوردن ان محرک دلخواه و خوشایند تصویر آن را به مربی نشان می دهد.دراین مرحله تسهیل گر این فرایند را هز طریق هدایت فیزیکی کودک تسهیل می کندووقتی کودک تصویر را به مربی نشان داد مربی بدون هیچ کلامی محرک دلخواه (شکلات)را به او می دهد مرحله دوم:درابن مرحله هدف افزایش تقاضای خود انگیخته است به این معنی که تسهیل گرکم کم از کودک فاصله می گیرد تا کودک برای بدست اوردن محرک دلخواه اصرارو پافشاری بیشتری بکند مرحله سوم:هدف از این مرحله اموزش تمیز دادن بین محرک ها می باشد.یعنی تصاویر مختلفی از محرک ها(دلخواه وغیر دلخواه)مقابل کودک قرار داده می شو د و اگر کودک تصویر محرک غیر دلخواه(مثلا عینک) را به اشتباه به مربی نشان مربی سریعا ان محرک را به کودک می دهد تا کودک یاد بگیرد که انتخاب صحیحی داشته باشد مرحله چهارم:در این مرحله جمله سازی اغاز می شود به کودک یاد داده می شود که تصویر محرک دلخواه رادر جای خالی عبارت مقابل بگذارد وبه مربی بدهد.من……….می خواهم. مرحله پنجم:این مرحله مرحله پاسخ به سوال است در این مرحله.کودک باید توانایی پاسخ به سوال چه می خواهی؟راپیدا کند مرحله ششم:هدف از این مرحله ابراز عواطف و احساسات توسط کودک است در این مرحله کودک این توانایی را پیدا می کندکه خودش خواسته هایش را از طریق کلام ابراز نماید. ۲٫روش درمانی پکس چه کارایی وکاربردی برای کودکان اوتیستیک دارد؟ پکس روشی است برای برقراری ارتباط کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم.پایه گذاران این روش هدفشان این است که به افراد اوتیستیک کمک کنند تا بتوانندبدین وسیله نیاز های خود را بر طرف سازنددر حقیقت پکس زبان مشترک کودک ووالداست.واز زمان طراحی پکس مطالعاتی در جهان انجام شده که همگی گویای تاثیر معنا دار این روش اموزشی بر مهارت های ارتباطی کودکان اوتیتیک می باشد. ۳تفاوت روش درمانی پکس با دیگر روش های درمانی چیست؟ پکس روشی است با استاندارد های اموزشی وابزارخاص ءکه این روش را از سایر روش های درمانی که اغلب از اصول تغییر رفتار ریشه گرفته اند متمایز می سازددر ضمن این روش محدودیت سنی ندارد واز سن ۱۴ ماهگی تا ۸۵ سالگی را در بر می گیرد وهمچنین این بسیار کاربردی و قابل دسترس می باشد ۴٫روش درمانی پکس چقدر طول می کشد تحقیقات نشان داده اند که پس یکسال اموزش از طریق پکس مهارت های کلامی کودکان به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابدبه طوری که این کودکان ۸۰ درصد وضوح کلامی بیشتری نسبت به کودکانی که از ابین روش استفاده نکرده اند پیدا می کنند. ۶٫ایا والدین وخانواده نقشی در پیشبرد روش درمانی پکس دارند این روش درمانی به گونه ای است که والدین هم می توانند به راحتی بعد از چند جلسه دریافت اموزش ان را فرا بگیرند ودر خانه بااستفاده از تصاویر با کودک خود به تعامل بپر دازند. ۷٫ایا روش درمانی پکس به تنهایی کافی است؟ این روش درمانی هیچ تضادی با روش های درمانی دیگر ندارد وبهتر است با روش های درمانی دیگری مثل ABA ترکیب شود.