برگزار کننده: مرکز تحقیقات پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 زمان برگزاری: ۹ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارسال مقالات: بیستم فروردین ۱۳۹۴
مکان برگزاری: اصفهان، هتل جهانگردی 

سایت همایش
 سایت مرکز تحقیقات

منتشرشده در کنگره

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8