کنگره

کنگره (46)

برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
زمان برگزاری: ۵ الی ۸ شهریور ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۳۱ حرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، دانشگاه شهید بهشتی 

سایت همایشa

برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
زمان برگزاری: ۵ الی ۸ شهریور ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۳۱ حرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، دانشگاه شهید بهشتی 

سایت همایشa

دوشنبه, 27 بهمن 1393 10:32

همایش زخم مزمن

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
زمان برگزاری: ۱۰ الی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
محل برگزاری: ساری، سالن مصباح مجتمع پیامبر اعظم 

سایت همایش

صفحه3 از6

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8