کنگره

کنگره (46)

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی ایران، انجمن علوم اعصاب ایران
زمان برگزاری: ۲ الی ۴ دی ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی 

سایت همایش

برگزار کننده: پژوهشگاه رویان
زمان برگزاری: ۱۱ الی ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
ارسال مقالات: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
مکان برگزاری: تهران، سالن همایش های رازی 

 همایش های همزمان:
 یازدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان 
 دهمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل

سایت همایش

برگزار کننده: انجمن فیزیوتراپی ایران
زمان برگزاری: ۲ الی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارسال خلاصه مقالات: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک 

سایت انجمن

صفحه4 از6

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8