کنگره

کنگره (46)

برگزار کننده: گروه روماتولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  زمان برگزاری: ۳۰ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ مکان برگزاری: تهران، تالار قائم بیمارستان کودکان مفید 

سایت بیمارستان

برگزار کننده: گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 
زمان برگزاری: ۱۰ الی ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
ارسال خلاصه مقالات: ۱۰ بهمن ۱۳۹۳
مکان برگزاری: تهران، تالار دکتر غرضی بیمارستان میلاد 

سایت همایش

برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن اروپایی جراحان مغز و اعصاب، معاونت علمی ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: اردیبهشت ۱۳۹۵
مکان برگزاری: تهران، برج میلاد 

سایت همایش

صفحه5 از6

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8