صیادیسلام اقا اسماعیل ما25هفته بدنیا امدوالان2.8 ماه داره تازه ام ار ای گرفتیم تشخیص دادن که مخچه کوچیک است میخواستم راهنمایی کنیدکه چیکاربایدبکنیم حرف نمیرنه راه نمیره ولی وامیسته براینکه به این شرایط هم برسه 6ماه کاردرمانی بردیماین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران