مسعودسلاام...
خواستم بگم حقوق رشته کار درمانی چطوره؟ و تعداد فارغ التحصیل هاش کمه یا زیاده... ممنون
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد