حسن سلام لطفا نزديكترين مركز توانبخشي مربوط اوتيسم به منطقه ١٩(نعمت آباد)را به اينجانب معرفي نماييداین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد