مجتبی عباسیجنین با تشخیص سونوگرافی مبتلا به آرتروگریپوزیس میباشد.آیا تا به دنیا آمدن کودک خطری مادر را تهدید میکند یا خیر؟
آیا درمانی در دوران بارداری وجود دارد یا خیر؟
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد