عباس خدابخشیبا سلام و احترام
دختر من 15 ماه است و 2 ماه قبل دچار شکستگی آرنج دست راست شد. هم اکنون مراحل درمان تکمیل شده است ولی آرنج آن دچار خشکی شده است .
پزشک برای ایشان 10 جلسه فیزیوتراپی نوشته است. آیا امکان انجام فیزیوتراپی در آن مرکز وجود دارد.
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد