عبداله پوربا سلام فیزیوتراپی برای معلولان دارای کارت معلولیت هزینه دارد؟این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد