ریحانه جباریفرزندی دارم 3ساله هنوز نمیتواند به درستی گردن نگه دارد.و فاقد توانایی نشستن است و وتوانایی دستاش ضعیف است.فاقد گفتار.از یک سالگی کاردرمانی برده ام.سوال من این است که آیا این بچه خوب میشه؟چون این بچه دارای رفلکس زیاد اندامی می باشد.این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد