نوزاد دختر شش ماهه ای دآرم که از بدو تولد قادر به مکیدن از سینه و شیشه شیر نبود که با قطره چکان تا چهار ماهگی شیر خورده و نيز عضلاتش شل می باشد سپس قادر به مکیدن از شيشه شیر شده است ولی در شش ماهگی قادر به نگه داشتن کامل گردن نمی باشد.آزمایشات متابولیک. آنزیم. نوار عصب و عضله و نوار مغز خوب می باشدپیگیر انجام ام آی آر نیز می باشم. لطفا برای انجام بهترین درمان راهنمایی بفرمایید.این کودک باید مورد ارزیابی هم گفتار و هم کاردرمانی قرار بگیرد . از نظر گفتار درمانی باید شرایط بلع و از نظر کار درمانی هم وضعیت کنترل عظلات گردن ارزیابی شود

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی