شمسی قورقی سلام کودک 4ساله پسر داریم که تک کلمه محدودی میگوید ازنظر شنیدن هوش و ارتباط هیچ مشکلی ندارد به دکتر مراجعه کرده ایم گفته جای نگرانی نیست اما من خیلی نگرانم چه کنم لطفا راهنمائیم کنید