شمسی قورقی با سلام پسر 4ساله ای داریم که کلمات بسیار محدودی را میگوید مثل بابا ایدا و بقیه حرفش را با حرکات میفهماند ازنظر شنیداری مشکلی ندارد و هوش خوبی در ارتباط برقرارکردن دارد نگرانیم
لطفا راهنمائیمان کنید به کجا باید مراجعه کرد؟سابقه در خانواده پدربزگیم نیز داریم نکنه بچمان زبان باز نکند خواهش میکنیم جواب دهیدباتشکر از زحمات شما