شهسواریدختر بچه ای 3 ساله دارم از دستشویی رفتن برای دفع مدفوع امتناع می کند.3 تا 4 روز مدفوع را نگه می دارد و حاضر نمی شود دستشویی برود. داروی مسهل هم استفاده میکند. این مشکل 7ماه است ادامه دارد.هر گونه تشویقی هم شده است اما تاثیری نداشته.لطفا راهنماییم کنید.