مریمدخترم 9 سالشه و باهوشه
ولی خیلی به سختی به حرفام گوش میکنه و با هر روش تشویقی هم پیش میرم بعد مدتی اثرش از بین میره و باز لجبازی میکنه