محمد گلمحمدیکودک پسر۶ساله است که روبه پیشرفت است وباکمک راه میرود وکلمه کلمه صحبت میکند به نظرشامابهترمیشود