محمد گلمحمدیبیمارپسرشش ساله است که روبه پیشرفت است وباکمک راه میرودوکلمه کلمه حرف میزندبه نظرتان بیماریش درمان میشود