سید خسن نورمحمدیآیا مراکزی جهت تعیین استعداد تحصیلی و انتخاب رشته در دبیرستان وجود دارند؟
در صورت امکان آدرس و شماره تلفن لطف بفرمایید