شهریارفرزند چهار ساله من یک شب خواب ببر دیده و الان حدود ده شب هست که ا زخوابیدم میترسد و میگوید اگر بخوابم خواب ببر میبینم . به سختی و تلاش زیاد بعد ا زخستگی مفرط دیر وقت خواب میرود . ممنون م یشوم راهنمایی بفرمایید