پرویزیباسلام وخسته نباشیدفراوان بابت زحماتتان وفرصتی که به بنده دادید،ببخشیدچند جلسه الکتروتراپی لازم است؟پسرمن سه ماه است وشکل جمجمه اش کروی نیست(اهیانه سمت راست برجسته تراز سمت چپ است)این می تواند بر رویه کجی گردنش تآثیرداشته باشد؟ایاوسیله ی خاصی وجود داردکه بر رویه شکل جمجمه تآثیر بذارد وکروی بشه؟
باتشکرفراوان