ظهرابیسلام خسته نباشید ممنون از پاسختون.در مورد این که گفته بودین میزان آسیب دیده گی کورتکس چقدره نمیدونم از چه طریق میشه تشخیص داد ولی من نتیجه ی vep,erg,mriرا براتون میفرستم.ergنزدیک به نرمال وسالم.vep در هر دو چشم کاهش پاسخ های ثبت شده در حوزه ی زمان وفرکانس مشهود است به عبارتی افزایشlatency و کاهش دامنه در هر دو چشم دیده میشود.در بررسی فرکانس طیف نیز شرایط پلی فازیک وشیفتhpوجود دارد.این یافته ها وجود اختلالات رشدی و یا تکاملی در سیستم بینایی را مطرح میکند.گفتن 125 هستش که باید بین 90 تا 100 باشه.mri:cortical cerebral atrophy is seen at both cerebral hemispheres . ventricular system isdilated. sol is not seen.
CONCLUSION:child hood cerebral atrophy (complication of infolammatory disorders...?)لطفا راهنمایی کنید وبگین احتمال بهبودی چقدره ممنونم.