امیرپدر من عضلات پا ها خشک شده مشکل حرکتی دارند فکر می کنم زانو ها مشکل دارند