گرمه ایبنده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی هستم وتازه دریک مرکز توانبخشی به عنوان روانشناس مشغول به کار شده ام ومتاسفانه تجربه نداشتم واز شما میخوام ازتجارب روانشناس خود در اختیارم بگذارید تا موفق بشوم.با تشکر

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران