-مشکلات عدم تمرکز و حواس پرتیاین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد