فرشته سلطانیبا سلام و خسته نباشیدمن دختری بیست ساله دارم که حدود شش سالی هست که هنگام بلند شدن از جاش از کمر به \ایین بلند میشه ولی بعد از اینکه چند قدم بسختی برداشت بعد حرکت \اش عادی میشه میخواستم ببینم کار درمانی میتونه به دخترم کمک کنه با تشکر و س‍اساین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران