جعفر رحمتیسلام
فرزند 2.5ساله دارم که دکتر تشخیص سی پی دایپلژی داده که تحت نظر دکتر مغز و اعصاب مشکل روی پنجه راه رفتن داره و دستاشو به حالت خمیده نگه می داره به دستور دکتر20جلسه کاردرمانی بردم ولی بچه مقاومت می کنه و گریه می خواستم ببینم امکان آموزش حرکات وجود داره که در منزل توسط خودم انجام بشه با تشکر
این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد