هانیه احمدی زاد پسرم 20ماهشه حرف نمیزنه وشنوایی سنجی بردم مشکلی نداره وهمه چیز رو درک میکنه چه بایدبکنیم این بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران