پژمان پناهیبا سلام آدرس وروش ارتباط با مرکز x-cellدر کشور آلمان را میخواستم وآیا همچین روشی در ایران هم وجود دارداین بخش توسط مدیر تکمیل خواهد شد