آموزش مهارت های روزمره زندگی:

فعالیت های روزمره زندگی، مهارت ها و وظایفی هستند که فرد در طول روز به آن ها می پردازد و امور روزمره زندگی افراد را تشکیل می دهند. این فعالیت ها شامل لباس پوشیدن، درآوردن لباس، غذا خوردن، مسواک زدن، استحمام کردن، رفتن به دستشویی و آراستن خود می باشد.

منتشرشده در مقالات