چهارشنبه, 29 مهر 1394 15:53

راه های مهار خشم در کودکان

خشم یکی از احساسات مشترک بین انسانهاست و به شکل های متفاوتی بروز می کند. خشم می تواند بسیار شدید یا در حد یک رنجش باشد.

منتشرشده در مقالات

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8