انواع تشنج | مرکز جامع توانبخشی ایران

انواع تشنج

*تعريف تشنج غائب (Definition of Absence Seizure): تشنجي كه به شكل خيره شدن مي باشد.

به طور ناگهاني به نظر مي رسد كه فرد غائب ”Absent“ مي باشد. تشنج غائب باعث كاهش مختصر هوشياري مي شود كه ممكن است با چشمك زدن يا حركات جويدن توأم باشد. تشنج‌هاي غائب با ابسنس الگوي خيلي مشخصي در نوار مغزي دارند. همچنين تشنج پتي مال ناميده مي شود.

*تعريف تشنج اتونيك (Definition of Atonic Seizure): تشنجي كه در آن فرد به طور ناگهاني تون و قدرت عضلاني را از دست مي دهد و اگر حمايت نشود, زمين مي خورد. همچنين حمله افتادن Drop Attack يا تشنج افتادن Drop Seizure نيز ناميده مي شود. اتونيك به معني كاهش يا فقدان تون و قدرت عضلاني مي باشد.

*تعريف تشنج خودكار(غير ارادي) (Definition of Automatic Seizure): شكلي از تشنج جزئي پيچيده (Complex Partial Seizure) است كه با حركات خود به خودي و غير ارادي مشخص مي شوند كه اين حركات ناخودآگاه بوده و ممكن است كه شبيه حركات تكراري ساده يا توالي پيچيده حركات به ظاهر طبيعي, يا تقريبا حركات هدفمند باشند.

*تعريف گراندمال (Definition of Grand mal): شكلي از صرع كه با تشنجهاي تونيك- كلونيك مشخص مي‌شود. شامل دو فاز مي باشد: فاز تونيك كه در آن بدن شروع به سخت يا سفت شدن مي كند و فاز كلونيك كه در آن پرش و لرزش كنترل نشده وجود دارد. تشنجهاي تونيك- كلونيك ممكن است با اورا(aura) شروع  شود يا نه و اغلب به دنبال آن با سر درد, گيجي و خواب آلودگي توأم باشد.

گراندمال در زبان فرانسوي به معني بيماري بزرگ مي باشد و در مقابل نوع ديگري از صرع كه به نام پتي مال شناخته مي شود.

*تعريف تشنج كلونيك (Definition of Clonic Seizure): تشنجي كه در آن انقباضات كلونيك عمومي وجود دارد به همراه لرزش و تكان تمام بدن, اما بدون فاز تونيك ابتدايي باشد.

*تعريف تشنج جزئي پيچيده (Definition of Seizure, Complex Partial): شكلي از تشنج جزئي كه در خلال آن شخص هوشياري يا آگاهي خود را از دست مي دهد. بيمار واقعا بيهوش نمي شود و ممكن است كارهايي به پيچيدگي و سختي راه رفتن, صحبت كردن و يا رانندگي كردن را انجام دهد. بيمار ممكن است اختلالات فيزيكي, حسي و تفكر داشته باشد. هنگاميكه تشنج تمام مي شود, بيمار هيچ خاطره‌اي از اين فعاليتها ندارد.( هيچ يك از اين فعاليتها را به ياد نمي آورد.)

*تعريف تشنج قيبريل(فبريل)(Definition of Febrile Seizure): تشنجي كه به دنبال افزايش سريع دماي بدن رخ مي دهد. تشنجهاي فيبريل در كودكان و نوزادان شايع هستند و خوشبختانه, معمولا از اهميت چنداني برخوردار نيستند.

*تعريف تشنج جزئي(Definition of Partial Seizure): تشنجي كه فقط يك قسمت از مغز را تحت تأثير قرار مي دهد. علائم به محل درگيري بستگي دارد. يك بخش از بدن يا چند بخش محدودي از يك قسمت ممكن است شروع به لرزش غيرقابل كنترل كنند. تشنجهاي جزئي ممكن است شامل (باعث) چرخش سر, حركات چشم, با لبها صدا درآوردن يا ملچ ملچ كردن, حركات دهان, آبريزش دهان, انقباضات ريتميك عضله در يك قسمت بدن, حركات به ظاهر هدفمند بي حسي يا كرختي غير طبيعي, حس خارش يا سوزش و حس خزيدن روي پوست شوند.

تشنجهاي جزئي همچنين مي توانند باعث اختلالات حسي مثل بو يا صداي چيزي كه وجود ندارد يا طغيان احساسات شود. هر چند ممكن است بيمار احساس گيجي كند, اما هوشياري خود را از دست نداده است. همچنين اين تشنج با عنوان تشنج كانوني يا تشنج محلي نيز شناخته مي شود.

*تعريف تشنج كانوني حركتي(حركتي- كانوني)(Definition of Focal Motor Seizure): تشنج جزئي ساده (Simple Partial Seizure) با تمركز روي فعاليت حركتي مي باشد(بيشتر روي فعاليت حركتي اثر مي كند). ممكن است اسپاسم يا كلونوس يا لرزش يك عضله يا گروه عضلاني وجود داشته باشد و ممكن است متمركز باقي بماند يا بعدا تا عضلات مجاور گسترش پيدا كند مانند تشنج جاكسونين.

*تعريف تشنج جاكسونين(Definition of Jacksonian Seizure): شكلي از صرع شامل تناوب يا وقفه مختصر در حركات, احساسات يا عملكرد عصب به علت فعاليت الكتريكي غير طبيعي در يك ناحيه خاص از مغز مي باشد. اين نوع از تشنجها معمولا هيچ تغييري در هوشياري يا آگاهي ندارد. آنها ناپايدار و زودگذر هستند.

*تعريف تشنج ميوكلونيك(Definition of Myoclonic Seizure): تشنجي كه با حركات لرزشي, تند و سريع (ميوكلونيك) عضله يا گروه عضلاني, بدون از دست دادن هوشساري مشخص مي شود.

*تعريف پتي مال(Definition of Petitmal): شكلي از صرع با انحراف يا زوال خيلي مختصر و ناخودآگاه با بي خبر از هوشياري است. تشنج پتي مال باعث از دست دادن كوتاه هوشياري يا آگاهي كه مي تواند با چشمك زدن يا حركات دهان مثل كشيدن, فشردن و پيچيدن دندانها توأم باشد.

تشنجهاي پتي مال ظاهر يا الگوي مشخصه‌اي زيادي در نوار مغزي دارند. تشنجهاي پتي مال (به زبان فرانسه بيماري كوچك) به عنوان تشنجهاي غائب شناخته مي شوند. تشنجهاي پتي مال به شكل خيره شدن مي باشد و به نظر مي رسد كه فرد به طور ناگهاني غائب (Absent) مي باشد.

*تعريف سلام(Definition of Salaam): در زمينه پزشكي, تشنجي كه به نظر, خم شدن شديد از كمر يا تعظيم كرد مي رسد مي باشد. تشنجهاي سلام مشخصه اسپاسم هاي نوزادي هستند.