25 نکته در خصوص مهار لکنت زبان در کودکان

1-در برخورد با کودکانتان تنها به نقاط ضعف آنها تکيه نکنيد بلکه باتوجه به نکات و توانائيهاي مثبت وي ،زمينه را براي رفع نکات منفي فراهم آوريد.


2- کودکانتان را همانگونه که هست بپذيريد و اين پذيرش را از طريق رفتارهاي خود به کودکان نشان دهيد . کودکتان را با ديگران مقايسه نکنيد.
3-با ارائه توصيه هاي دلخواه وغير کارشناسانه خود مانند :قبل از حرف زدن فکر کن ،آهسته تر صحبت کن ،سعي براي کاهش لکنت کودکتان نداشته باشيد .
4-اضطراب ونگراني خودتان را کنتر ل نمائيد واجازه ندهيد کودک بداند شما نگران ومضطرب گفتار وي هستيد بلکه در برخورد با گفتار ناروان کودک :کاملاً طبيعي و مانند
مواقعي که کودک گفتار روان دارد برخورد کنيد ،چرا که تغيير چهره شما ،به ويران شدن اضطراب و نگراني در رفتار و ظاهر شما ،کودک را حساس و مشکل اش را دو چندان
مي کند .
5-براي کودک زمينه تجارب خوشايند از صحبت کردن را فراهم نماييد.
6-چنانچه الگوي گفتاري شما واطرافيان سريع و نامفهوم است حتماً الکوي خود را به شيوه ي شمرده و کمي آهسته تر از گفتار معمول اما با همان آهنگ طبيعي ،تغيير دهيد تا اين الگو
به صورت غير مستقيم شوقي براي به کار گيري شيوه هاي گفتار درمانی برای کودک باشد .
7-هيچ وقت گفتار کودکتان را قطع نکنيد و سعي نکنيد با عنوان کمک کردن به کودک بجاي او صحبت کنيد ، بلکه اجازه دهيد کودک به هر نحوي که مي تواند صحبت کند .
8-چنانچه کودک در بعضي موقعيتها بويژه در جمع غريبه نسبت به صحبت کردن مقاومت مي کند ،بر بيان گفتار در اين مواقع اصرار نورزيد.
9-چنانچه کودک در رابطه با مشکلش با شما صحبت کرد از پاسخ گويي طفره نرويد،مشکل را بزرگ نکنيد ،احساس اضطراب و نگراني نکنيد ،بلکه در کمال آرامش و با دادن پاسخ
منطقي و در خور فهم کودک او را توجيه کنيد که وجود چنين مسائلي کاملاً طبيعي است و هر کس ممکن است مشکل پيدا کند همانطور که ساير بيماريها را در افراد متعددي از جامعه
مي بينيم .
10-از طرح مشکل کودک و به کار بردن کلمه لکنت در  موقعيتهاي مختلف ،جمع فاميل و آشنايان و گفتگوي خانوادگي جداً خوداري کنيد .چرا که مطرح شدن دائمي موضوع
حساسيت کودک را افزايش مي دهد و کلنجار رفتن با مشکل مشغله دائمي ذهن کودک خواهد شد .
11-در غياب کودک ،ساير کودکان،همسالان،خواهرو برادرها وحتي بزرگترها را توجيه کنيد که عکس العمل منفي به گفتار کودک شان ندهند و نسبت به برخورد صحيح با مشکل کودک
،آکاهي داشته باشند .
12-در خانه ومدرسه مسئوليتهايي در حد توان به کودکتان بدهيد وپس از انجام کار او را تشويق نماييد تا به توانائيهاي خودش  اعتماد کند .
13-چنانچه موقعيتهاي خاصي سبب ايجاد استرس يا عصبي شدن کود ک مي شود بي جهت اين شرايط را فراهم نکنيد.سعي نکنيد او را عصبي کنيد وکار او رابه تاخير بيندازيد و مانع ا
ز انجام آن شويد .همچنين علل ترس و هيجانهاي کودک را در خانه و مدرسه بشناسيد و راه صحيح برخورد با موقعيتهاي ترس وهيجان را به کودک آموزش دهيد .
14-لازم نيست کودکي به واسطه مشکل لکنتش مورد حمايتهاي  بيش از اندازه يا بي محبتي نا مناسب خانواده و اطرافيان قرار گيرد ،بلکه همه چيز براي اين کودکان نيز بايد مثل ساير
کودکان باشد .
15- در روزهاي که احساس مي کنيد شدت لکنت کودک زياد است ،به کودکتان براي صحبت کردن فشار نياوريد.
16-کودک نبايد عجله براي صحبت کردن داشته باشد و شما هم نبايد چنين انتظاري از کودک داشته باشيد وبنابراين شيوه را در او تقويت کنيد.
17-اجازه ندهيد کودک لغات آسان را به جاي لغات سخت جايگزين کند زيرا تر ساز لغات و عبارتها در کودک افزايش مي يابد .
18-اجازه ندهيد کودک به علت مشکلش از مسئوليتهاي معمول خودش اجتناب کند بلکه همان قانوني که براي تربيت ساير کودکانتان به کار مي بريد براي او هم به کار ببريد.
19-سعي کنيد ارتباط عاطفي خودتان را با کودک تکميل کنيد مثلا اگر شاغل هستيد از ميزان آن بکاهيد تا شريط روحي -عاطفي مورد نياز کودک را فراهم کرده و به ارضاي رواني
او کمک کرده باشيد.
20-شرايطي را فراهم کنيد تا کودک بتواندبه صورت صحيح انرژي خود را تخليه نمايد مثلا او را به پارک برده و با او بازي کنيد تا انرژي اضافي اش را تخليه نمايد.
21-بازيها ي کامپيوتري که با جنگ وزد و خورد و يا تلاش و هيجان  زيادي براي برنده شدن همراه هستند سبب بالا رفتن تشش و هيجان کود ک مي شود ودر صورت امکان به جاي
آنها فعاليتهاي سالم نظير توپ بازي ،دوچرخه سواري و.....را جايگزين کنيد.
22-هيچ نگراني يا ترس در مورد لکنت وجود ندارد .
23-لکنت يک مشکل پيچيده اي است که حل آن کمک هايي را مي طلبد با کمک گرفتن از تخصص يک کارشناس گفتار درماني آنها را کسب کنيد .
24-درمان لکنت امري طولاني ونسبي است و بنابراين از ادامه درمان خسته نشويد و با مطرح کردن مطالبي مانند (فايده ندارد و...)انگيزه و علاقه کودک و خودتان را نسبت
به درمان کاهش ندهيد بلکه کوچکترين موفقيت کودک را تشويق کنيد تا به درمان علاقه مند شويد.

25-درکنار رعایت تمامی این موارد جهت ارایه برنامه درمانی مناسب میبایست کودک تحت نظر گفتاردرمانگر قرار گیرد.

برای مطالب بیشتر میتوانید به کلینیک لکنت مراجعه نمایید
لکنت زبان ، کاهش لکنت کودک ،گفتاردرمانی ،  برنامه درمانی  واژه های کلیدی:

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران