گفتار درمانی

توانبخشی دست

فیزیوتراپی

اتاق تاریک

تجهیز بخش گفتاردرمانی به سیستم نرم افزاری| مرکز جامع توانبخشی ایران

بخش گفتاردرمانی مرکز به سیستم آموزشی نرم افزاری تجهیز گردید

 

مشاوره رایگان