مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (ویسک) در سال 1969 توسط وکسلر به منظور سنجش هوش کودکان تهیه شده است؛ این مقیاس برخلاف مقیاس های انفرادی مشابه صورت سطوح سنی تنظیم نگردیده، بلکه دارای آزمون های فرعی بوده که ماده های هر آزمون به ترتیب دشواری مرتب شده است. هریک از آزمون های فرعی توانایی متفاوتی را می سنجد و مجموع آن هوش کلی را ارائه می دهد

 

مقیاس (ویسک) فرم نزولی مقیاس هوش وکسلر بزرگسالان (ویز)

Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS)

است که بسیاری از پرشهای آن از میان پرسشهای مقایس (ویز) برگزیده و پرسش های جدید ساده تری به آنها افزوده شده است.

مقیاس ویسک بیست و پنج سال از تدوین در سال 1974 مورد تجدیدنظر و هنجاریابی قرار گرفت و مقیاس هوش وکسلر کودکان Wechsler Intelligence scale for children-Revised(WISC-R) تجدیدنظر شده (ویسک- آر) نامیده شده. این مقیاس دارای 12 زیرآزمون است که 12 آزمون جنبه ذخیره ای و یا آزمون کلامی Verbal subtests و 6 آزمون غیرکلامی (عملی) performance subtests می باشد. تقسیم هوش به دو بخش عمده کلامی و غیر کلامی بیانگر دو نوع متفاوت هوش نیست بلکه چنین تقسیم بندی به دلیل ارزش تشخیص آن بوده که به تجربه ثابت گردیده است. همین امر را می توان در رابطه با تقسیم آزمون های مختلف عنوان کرد چون این تقسیم بندی به آزماینده امکان می دهد تا بر نقاط قوت و ضعفی که عملکرد کلی آزمون را متأثر می کند، قوت یابد. بنابراین یکی از ویژگیهای عمده مقیاس وکسلر محاسبه هوشبرهای کلاس و عملی برمبنای نمرات بدست آمده از دو بخش کلامی و غیرکلامی و در نهایت از مجموع هردو بخش هوشبهر کل می باشد. هوشبهرهای مقیاس وکسلر بدون استفاده از سن عقلی و با استفاده از هوشبهر انحرافی Deviation Quotient محاسبه می گردد.

ابتدا نمرات خام آزمودنی به نمره های تراز شده تبدیل می شوند، به این منظور برای گروه های سنی به فاصله چهاه- از یکدیگر جدول هایی برای تبدیل نمرات خام به نمره های تراز شده تهیه شده است.

نمره های تراز شده آزمون ها دارای میانگین ثابت 10 و انحراف معیار 3 میباشد. مجموع نمرات تراز شده بخش کلامی و عملی و کل مقیاس به هوشبهر انحرافی کلامی، عملی و کلی یا میانگین 100 و انحراف معیار 15 تبدیل می شوند.

بدین ترتیب مقایسه ضرایب هوشی کودکان گروه های سنی مختلف آسان گردیده و با افزایش سن آزمودنی، ضریب هوشی او تغییر نمی نمایدو مشاهده دگرگونی هایی در هوشبهر آزمودنی در طول زمان نشانگر تغییر در عملکرد ذهنی آزمودنی می باشد.

نمرات حاصل از اجرای یک مقیاس ذهنی مانند ویسک-آر در برگیرنده اطلاعاتی است که یاری دهنده آزماینده در شناخت بهتر آزمودنی می باشد، اما باید درنظر داشت که نمی توان ویژگی های انسان را با یک نمره هوشی تعیین نمود. اطلاعات حاصل از سنجش هوش بهنگام آمیختن با یافته هایی که از طریق مشاهده رفتارهای آزمودنی و یا اندازه گیریهای رسمی و غیررسمی به رسمی به دست آمد. کامل و جامع تر می گردد. شایان ذکر است که هدف از سنجش هوش فقط طبقه بندی آزمودنی ها به عنوان تیز هوش، عقب مانده ذهنی و یا عادی نیست. چون گاه این گونه گروه بندی ها نه تنها هیچ کمکی به آزمودنی نمی نماید، بلکه ممکن است موجب صدمه به او نیز گردد. آزماینده بادرنظر گرفتن نمرات حاصل از تمام بخش های مقیاس و آزمون ها (غیرخ نمرات) profile و هوشبهرهای حاصل از مقیاس ویسک- آر همراه با مشاهدات غیررسمی می تواند اطلاعاتی جامع از آزمودنی داشته و به کمک این اطلاعات تصویر دقیق تر از توانایی های وی به دست آورد. شناخت توانایی ها و مشکلات و تعبیر و تفسیر نمرات آزمودنی در آزمون های مختلف ویسک-آر، آزماینده را در جهت طراحی برنامه آموزش جبرانی Remedial education و بهبود کیفیت آموزش که هدف نهایی هر ارزیابی مفید است، یاری می نماید. کارآیی مقیاس ویسک-آر در تشخیص مشکلات کودکان و تصمیم گیری در مورد آنان به مهارت آزماینده در اجرا و نمره گذاری آزمون و ثبت مشاهدات آزماینده در حین آزمایش بستگی دارد. دقت در نمره گذاری پاسخها، پی گیری صحیح دستور کار مقیاس و برقراری رابطه عمومی با آزمودنی به نتایج آزمایش اعتبار می بخشد. آزماینده باید افزون بر تسلط براجرای آزمون بر تعبیر و تفسیر یافته های به دست آمده از سنجش اشراف یافته تا تصمیم های واقعی و منطقی در مورد آزمودنی اتخاذ نماید.

زمان مقیاس

برخلاف مقیاس ویسک، آزمون های کلامی و غیرکلامی مقیاس ویسک- آر  به صورت مخلوط یا یک در میان ارائه می شود. آزمون های حافظه ارقام و فازها آزمون های مکمل و ذخیره می باشد که بهنگام تردید در نتایج یکی از پنج آزمون کلامی یا غیرکلامی (عملی) به کار گرفته می شوند. ویژگیها و اهداف آزمون های مقیاس ویسک- آر به شرح زیر است:

آزمون های کلامی

اطلاعات (Information). این آزمون با 30 پرسش میزان دانش کودک را که به محیط آموزش و غیر رسمی و امکانات فرهنگی وی بسیار وابسته است، می سنجد شباهت ها similarities – در این آزمون که 17 پرسش را در برگرفته از کودک شباهت میان دو مورد بیان شده را می پرسند.

حساب Arithmetic: آزمون حساب پرسشهایی در زمینه محاسبات ساده را در برمی گیرد که با استفاده از یک تصویر با 12 درخت و 9مکعب چوبی مطرح می شوند.

واژه های vocabulary- این آزمون دارای 32 واژه است. پاسخ به واژه ها معرف توانایی های شناختی، حافظه، دامنه اطلاعات و استدلال کلامی کودک است و پاسخها به تجارب کودک و محیط آموزشی او بسیار وابسته است.

ادراک و فهم Comperhension – این آزمون با 17 پرسش، قدرت درک و فهم کودک را از مسائل اجتماعی اندازه گیری می نماید.

حافظه ارقام – Digit span این آزمون دارای دو بخش حافظه ارقام مستقیم و حافظه ارقام معکوس می باشد.

آزمون های غیرکلامی (علمی):

تکمیل تصاویر picture completion : آزمون تکمیل تصاویر در برگیرنده 26 تصویر است که در هر تصویر بخش مهم کشیده شده است، کودک باید بخش حدف شده را نام برده و یا بدان اشاره نماید.

Block

مکعب هایی سفید و قرمز به کودک داده می شود تا با استفاده از طرح چاپی نمونه که به رنگ سفید و قرمز است، در زمان تعیین شده، طرح ها را بسازد.

تنظیم قطعات: object Assembhy: آزمون تنظیم قطعات از چهار تصویر بریده شده تشکیل گردیده است که آزمودنی باید در زمان معین قطعات جداشده تصاویر را متصل کرده و تصویر کامل را بسازد.

این آزمون هماهنگی دیداری- حرکتی، توانایی رویت رابطه فضائی و قدرت تحلیل عینی اطلاعات را اندازه گیری می نماید.

تطبیق علائم Coding- آزمون تطبیق علائم شامل دو فرم الف- ب است. فرم الف مخصوص کودکان کمتر از 8سال بوده و در برگیرنده یک صفحه حاوی علائمی است که بااشکال هندسی تطبیق داده شده و ترسیم می گردد.

فرم ب دارای علائمی است که براساس مدل نمونه با اعداد تطبیق داده شده و ترسیم می گردد.

سرعت عمل در انجام این آزمون دخالت دارد و قدرت یادگیری جدید و هماهنگی دیداری حرکتی را اندازه گیری می کند.

مازها mazes: تعداد «ماز مربع شکل به کودک ارائه می شود تا در زمان معین را خروج هر ماز را با مداد ترسیم کند.

این آزمون  هماهنگی دیداری- حرکتی، سرعت عمل و پیش بینی حرکات را اندازه گیری می کند.

واژه های کلیدی: آزمون تست هوش کودکان

گردآوری:سیده فاطمه شوقیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران