آزمون وکسلر کودکان از دامنه سنی 8 تا 16 سال را در برمی گیرد.

هوش آزمایی وکسلر کودکان از 12 خرده آزمون تشکیل شده که به دو گروه کلامی و غیرکلامی تقسیم می شوند.

 

1-اطلاعات عمومی

2-تکمیل تصاویر

3-شباهت ها

4-تنظیم تصویرها

5-محاسبه

6-طراحی با مکعب ها

7-گنجینه لغات

8-الحاق قطعه ها

9-درک مطلب

10- رمزنویسی

11- حافظه عددی

12-مازها

هوش آزمای وکسلر برای کودکان در حال حاضر از بهترین انواع خوش آزما جهت سنجش هوش کودکان به شمار می رود.

در همه خرده آزمون ها، سئوال ها به ترتیب سطح دشواری یعنی از آسان به مشکل تنظیم شده است و آزمون به صورت فردی اجرا می شود.

بسیاری از توانایی هایی را که ممکن است براثر آسیب مغزی کاهش یابند اندازه گیری می کنند، از آن محاسبه اند:

حافظه، یادگیری، سازمان دادن فضایی، حل مسأله و استدلال انتزاعیز

واژه های کلیدی : تست هوش نوجوانان

 

گردآوری: سیده فاطمه شوقی

 

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران