جدول رشد مهارتهای بینایی – شنوایی – حرکتی و گفتار در کودکان یک ساله

 

الف- مهارتهای ادراک بینایی در کودک یک ساله

نگاه کردن به صورت طرف مقابل

تعقیب اشیاء

توجه به شیء که در دست می گیرد.

دیدن اشیاء یروی میز

نگاه به دستها

پیدا کردن شیء پوشیده شده

توجه به تصویر خود در آینه

ذر صورت تمایل میتوانید با تیم تخصصی آموزشی موسسه ایران همراه شوید تلفن 66596151

الف- مهارتهای ادراک شنوایی در کودک یک ساله

چرخش مستقیم سر به طرف صدا

واکنش در مقابل دعوا

چرخاندن سر در مقابل پچ پچ

واکنش در مقابل صدای پا

متوقف کردن گریه با صحبت کردن با وی

واکنش در مقابل موزیک و آوا

ب- مهارت حرکت دستها و اعضای بدن در کودک یک ساله

خم کردن بازو و حرکت مفاصل

چنگ زدن به لباس و بردن اشیاء به دهان

بازی با دستها و دراز کردن دستها به طرف اشیاء

تعادل سر و حرکت پاها همزمان راست کردن کمر و حرکات شنا.

بلند کردن سر و کشیدن خود برای نشستن.

نشستن روی صندلی یا زمین بدون افتادن، زانو زدن و چهار دست و پا کردن.

حمل بدن روی پا و جهیدن روی زانو.

ج- مهارتهای گفتاردر کودک یک ساله

صداهای دیگر بجای گریه

لبخند زدن- ذوق کردن

بستن دهان و قورت دادن آب دهان

پاسخ به صدا با درآوردن صدا

لیسیدن قاشق فرنی

نوشیدن آب از استکان

تف کردن با نوک زبان

تقلید صداها و ادا نمودن چهار صدای متفاوت

 


جدول رشد مهارتهای بینایی – شنوایی – حرکتی و گفتار در کودکان دو ساله

الف- مهارتهای ادراک بینایی در کودک دو ساله

چیدن اشیاء مطابق تصاویر

نشان دادن اعضای بدن عروسک

شناخت والدین و خواهر و برادر و آشنایان از دور

نگاه کردن به درست کردن برج و قطار و ورق زدن کتاب مصور

ب- مهارتهای ادراک شنوایی در کودک دو ساله

انجام دستورات دست بزن، بیا پیش من، به به، دهانت را باز کن و ...

نشان دادن اعضای بدن و نشان دادن چهار شیء نامبرده.

فهمیدن مفهوم می خواهی و نان و لال و بریم ددر.

ج-  مهارتهای حرکت دستها و اعضای بدن در کودک دو ساله

درآوردن لباس

کشیدن خط روی کاغذ

باز کردن زیپ

اشاره با انگشت اشاره

تکان دادن شیء

به نخ کشیدن اشیاء و یا صفحه ها

بالا رفتن از صندلی

زدن توپ با پا

هل دادن کالسکه

ایستادن و راه رفتن به تنهایی

راه رفتن عقب عقب

بالا رفتن از پله ها به کمک نرده

الف- مهارتهای گفتاری در کودک دو ساله

ادای دو فعل

نام بردن چهار شیء

بردن نام سه .............

به کار بردن پنج لغت

تقلید صدای دو حیوان

جویدن به راحتی

تقلید دو صدا، بردن نام پنج میوه و حیوان و اشیاء

واژه هی کلیدی : مراحل رشد مهارتهای بینایی و شنوایی و حرکتی

ترجمه :فاطمه رحیمی کارشناس گفتاردرمانی

 

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران