سلام .دختری دارم ۸ساله است و سی پی اتاکسیک هست و راه نمی ره و به درمانها جواب نداده و لرزش در دستها و سر و بدن داره آیا کاردرمانی و ورزشی هست که باعث کم شدن لرزش وراه رفتن بشه
 
نقش کفش بریس در راه رفتن بچه ها ی سی پی چی هست چه کمکی میکنه؟
 
جواب :سلام، از انواع اختلالات حرکتی که درنتیجه ی آسیب به ساختار و عملکرد سیستم مغز و اعصاب ایجاد میشود الگوی خاصی از اختلالات حرکتی است که اختصاصا در آسیبهای مربوط به مخچه و بخشهای مرتبط با آن ایجاد میشود و درکودکان مبتلا به فلج مغزی آتاکسیک قابل مشاهده است که بارزترین مشخصه های حرکتی آن شامل لرزش در اندامها، ناتوانی در تخمین مسافت اندام با نقطه هدف ونیز عدم توانایی در برقراری تعادل در هنگام ایستادن و گام برداشتن میباشد،
باتوجه به نقش بسیارحساس و پیچیده ی مخچه در دریافت بازخوردها و تنظیم مجدد اطلاعات حرکتی و بازبینی نهایی اقدامات حرکتی،معمولا مواجهه و درمان کودکان آتاکسیک پیچیدگیهای خاص خود را دارد و فرایندی زمانبر است ولی به طورکلی برای والدین و مراقبین کودکان با اختلال عملکرد مخچه ای،برای کمک به بهبود اجرای تمرینات حرکتی و فعالیتهای روزمره زندگیشان،رعایت اصول زیر میتواند کارساز باشد:
۱.تاکید بر ایجادثبات درتنه ومفاصل ابتدایی تر اندامها به هنگام انجام دستورات حرکتی در مفاصل انتهایی اندام.(مثلا تثبیت کمربند شانه ای با وزنه ویا وضعیت دهی در حالت مناسبی از تحمل وزن درحین انجام فعالیت با دستها و یا استفاده از جلیغه ی وزنه دار در حین راه رفتن و...)
۲.استفاده از وزنه در انتهای اندامهای حرکتی(که اینکار دو هدف مهم را دنبال میکند :۱.افزایش آگاهی و بازخورد مغز نسبت به اندام و نیز۲.کاهش لرزش و نوسانات حرکتی به دلیل سنگینی اندام)
۳.استفاده از وسایل و تجهیزات کمکی مانند واکر و...
۴.اصلاح محیط و کمک به تطابق محیط با سطح تواناییهای کودک مانند نصب میله کنار دیوار، ثابت کردن ظرف غذا روی میز و...
۵.تجزیه فعالیتها به بخشهای ساده تر و سطح بندی و آموزش و تمرین گام به گام فعالیتها و تمرینات حرکتی.
درمورد بخش دوم سوال؛کفش طبی و بریس در کودکان فلج مغزی
 بیشتر به منظور کمک به اصلاح بدشکلیها(دفرمیتیها)و دادن شکل مناسب به قوس های پا و همچنین دادن ثبات به مفصل مچ پا و نهایتا کمک به الگوی صحیح راه رفتن در مواقع لزوم توسط درمانگران توصیه میشود.
 
✍مصطفی بنایی کاردرمانگر جسمی 
 
مطالعه مقاله های زیر را هم پیشنهاد میکنیم :
 
 
 

1000 کاراکتر باقیمانده