در این مقاله به راهکارهای موثر برای کاهش ترس از تاریکی در کودکان و بزرگسالان میپردازیم :

1-  سعی کنید مواردی که باعث ترس شما می شود شناسایی کنید. 

آیا درخانه شما شب هنگام صدهای ترسناکی شنیده می شود؟ آیا شما تا پاسی از شب به تماشای فیلم های ترسناک می نشینید؟

به خاطر داشته باشید حس بینایی اولین حس شما می باشد وهنگامی که این حس درشما کنار می رود مغز شما دچار اضطراب می شود و این اضطراب به کل  بدن شما منتقل  می شود وصفحه تاریکی درذهن شما نقش می بندد و بیشتر توجه شما سمت حس شنوایی وگوش هدایت می شود. بر همین دلیل شما دراین لحظه صداهای مختلفی می شنوید.

2-    استفاده از منطق واستدلال:

اگر  درذهن خودازاین موضوع که فردی به زور در باز کند و وارد اتاق شود می ترسید؟ شب هنگام تمام درها و پنجره ها را قفل کنید .

قبل از اینکه کودک را در قسمت خود قررار دهید تمام اتاق به خصوص کمد و زیر تخت و... را به او نشان دهید این عمل کمک بسیاری  بری غلبه بر ترس کودک شما می کند.

3-   به موضوعات دیگری فکر کنید.

هنگامی که برای خوابیدن به تخت خود می روند ذهن خود را با افکار مثبت پر کنید برای فردا  خود برنامه ریزی کنید.

برای تعطیلات که در پیش رو دارید برنامه ریزی کنید واز افکار منفی دوری کنید و همین طور سعی کنید دراین هنگام موزیک گوش کنید.

4-   به موضوعات خنده دار فکر کنید.

فکر کردن به موضوعات مضحک و خنده دار را ترس شمامی کاهد فکر کنید همه هیولاها و چیزهایی ترسناک می رقصند.

5- اگر در طول روز به موضوعاتی که درتاریکی شب از آن می ترسید فکر کنید خواهید دید چیزهایی که درآن می بینید ترسناک ببینید.

6-  آیا صدایی شنید می شود؟

سعی کنید صدهایی که شما را اذیت می کند یادداشت کنید و از چیزهایی که درتاریکی شب از آن می ترسید یک نقاشی ساده بکشید. برای مثال دستی که روی دیوار به سمت شما  تکان می خورد سپس فردا نقاشی خود را با همان جسم مقایسه کنید ممکن است آن جسم ترسناک سایه شاخ درخت و یا عروسک شما باشد.

7-  چند نفر از دوستان خود را دعوت کنید وهنگامی که ترس شما را فرا گرفت به آنها بگوئید چه چیزی شما را اذیت می کند. گاهی اوقاتی کسی که شما را خوب می شناسد می تواند به شما برای غلبه بر ترس کمک کند.

8-  هنگامی که از موضوعی فیلمی که دیده اید می ترسید. به خاطر داشته باشید باشید که فیلم غیر واقعی است ذهن خود را درگیر مسائل جنایی فیلم  نکنید و برای داشتن خوابی خوب تمام فیلم را از ذهن خود پاک کنید و بر مسائل مثبتی که در طول روز داشتید و باعث خوشحالی شما می شود فکر کنید این کار بسیار سخت است زیرا تحققات ثابت کرده  مغز انسان مسائل مغزی را  راقتدار مسائل مثبت به یاد می آورد.

9-  به خاطر داشته باشید بیشتر صداهایی که درتاریکی شب می شوید از جرجر درها و دیوارهای خانه می باشد.

زیرا درطول روز که هوا گرم می شود اهن وچوب منبسط می شود و شب هنگام یا سردشدن هوا منقبض می شود و تولید صدا می کند این موضوع درتابستان به اوج خود می رسد.

10-مواجه شدن با ترس:

سعی کنید به اتاق تاریک عادت کنید برای این کار مدت کوتاهی با فردی دراتاق خود بخوابید.

11- اگر شما از تاریکی اتاق خاصی می ترسید و یا فکر می کنید چیزی دراتاق وجود دارد از آن اتاق خارج شوید اجسام درتاریکی بزرگتر وترسناک تربه نظر می رسند.

12- خریدن چراغ خواب:

با روشن کردن چراغ خواب هنگام خواب به مدت 2 ماه می توانند بر ترس خود غلبه کنند.

 ترجمه : فرهنگ محمد خانی کارشناس کاردرمانی