این مرکز از جمله مراکز تخصصی توانبخشی کودکان می باشد که در زمینه های کاردرمانی جسمی وذهنی،گفتاردرمانی وفیزیوتراپی فعال می باشد.

مراکز توانبخشی

واژه های کلیدی : کاردرمانی جسمی _ گفتار درمانی _ فیزیو تراپی