مرکز کاردرمانی کودکان این مرکز به عنوان یکی از معدودمراکز تخصصی کودکان با کاملترین تجهیزات توانبخشی آماده ارائه خدمات کاردرمانی تخصصی کودکان در زمینه بیماریهای مغزو اعصاب و ارتوپدی اطفال می باشد . کاردرمانی نوزادان

واژه های کلیدی : بیماریهای مغز و اعصاب _ ارتوپدی اطفال _ کاردرمانی تخصصی کودکان