نقش كاردرماني در درمان و توانبخشي كودكان فلج مغزی
كاردرماني يكي از شاخه هاي علوم توانبخشي است

كه با استفاده از تمرينات و فعاليتهاي هدفمند مي تواند براي افراد مبتلا به بيماريهاي نورولوژيك از جمله كودكان فلج مغزی مؤثر واقع شود و از ميزان معلوليت و مشكلات بيماران كم كند. با انجام كاردرماني مستمر، مسير استقلال و كسب توانايي براي انجام امور روزمره اين افراد فراهم خواهد شد.
كاردرمان مهمترين عضو تيم توانبخشي كودكان فلج مغزي مي باشد. كاردرماني هنر به كارگيري تمرينات و فعاليتهاي هدفمند جهت كمك به كسب مراحل رشد طبيعي كودك، جلوگيري از دفورميتي‌ها و بدشكلي‌هاي نابجا در اندامها و مفاصل و در نهايت كمك به كودك در انجام فعاليتهاي روزمره مي باشد. همچنين با انجام يكسري تمرينات و تكنيكهاي كاربردي و درماني مناسب و دادن انگيزه كافي براي انجام و ادامه درمان از سوي كاردرمان سبب خواهد شد كه كودكان ناتوان و معلول موفق به كسب حداكثر استقلال عملكردي نايل شوندو نقش بسزایی در درمان فلج مغزی دارد. زيرا، پيشگامان حرفه كاردرماني معتقد بودند كه با استفاده همزمان از عضلات و ذهن با انجام تمرينات، فعاليتها و حتي كار مي توان سلامتي فيزيكي و حركتي و حتي روحي و رواني افراد معلول را تحت تأثير قرار داد.

واژه های کلیدی : کاردرمانی در cp . توانبخشی فلج مغزی