اولین نشست کاردرمانگران بالینی کشور در سالن  اجتماعات نوید در تهران جمعه سی خرداد 93 برگزار گردید