بخش توانبخشی جسمی این مرکز مشتمل بر کاردرمانی جسمی -توانبخشی دست وفیزیوتراپی باشد.