مهارتهاي ذهنی که کودک صفر تا 6 ماهه باید داشته باشد:

 

1-كودك به صداها توجه مي كند.

2-كودك چشمهاي خود را در جهت افقي حركت مي دهد.

3- كودك به مدت 3 ثانيه به دستهايش نگاه مي كند.

4- زماني كه اسباب بازي با انگشتان كودك تماس پيدا مي كند، آنرا چنگ مي زند.

5- كودك دستهاي خود را به دهان مي برد.

6- كودك به شيء آويزان ضربه مي زند.

7- كودك با ماليدن اسباب بازيهايش به دهان آنها را بررسي مي كند.

8- كودك شيء را به دست مي آورد.

9-كودك با گوينده ارتباط چشمي برقرار مي كند.

 

 مهارتهاي ذهنی که کودک 7 تا 12 ماهه ( یک ساله ) باید داشته باشد:

 

10-  كودك مكعب را از يك دست به دست ديگرش مي دهد.

11-  كودك پارچه را از صورت خود كنار مي زند.

12-  كودك به سمتي كه اسباب بازي انداخته مي شود، نگاه مي كند

13-  كودك از فعاليتهاي حركتي ساده تقليد مي كند.

14-  كودك يك شيء را حركت مي دهد تا شيء ديگري را به دست آورد.

15-  كودك از عمل ديگران تقليد مي كند.

16-  كودك شيء را كه از ديد او پنهان مي شود پيدا مي كند.

17-  كودك مكعب كوچكي را درون فنجان قرار مي دهد.

18-  كودك با وارونه كردن فنجان مكعب را از ان خارج مي كند.

در صورت مشاهده هر گونه تاخیر جهت ارزیابی حضوری فرزنتان و ارایه راهکارهای درمانی با کارشناسان زبده کاردرمانی ذهنی موسسه ایران همراه شوید تلفن 66596151

 مهارتهاي ذهنی که کودک 13 تا 18ماهه ( یک سال تا یک سال و نیم ) باید داشته باشد:

 

19-  كودك 3 ميله را از تخته ميله درمي آورد.

20-  كودك اشياء آشنا را با درخواست شما به شما نشان مي دهد.

21-  كودك 2 قطعه پازل را در جاي خود مي گذارد.

22-  كودك افراد و يا اشياء آشنا را از فاصله نشان مي دهد.

23-  كودك براي دستيابي به شيء از شيء ديگر استفاده مي كند.

24-  كودك با استفاده از مكعب برج مي سازد.

25-  كودك فعاليتها را تقليد كرده و بر روي عروسك انجام مي دهد.

26-  كودك اشياء مانند هم را جور مي كند.

27-  كودك تصاويري را كه مي شناسد، نشان مي دهد.

 

 مهارتهاي ذهنی که کودک 19 تا 24 ماهه باید داشته باشد:

(يك سال و 6 ماه تا 2 سالگي)

 

28-  5 ميله را در تخته ميله جاي مي دهد.

29-  كودك از الگوهاي ساده زبان و حركت تقليد مي كند.

30-  كودك 3 صفحه از كتاب را يكي يكي ورق مي زند.

31-  كودك حلقه ها را به ترتيب اندازه در ميله ي اندازد.

32-  كودك شيء را پنهان مي كند.

33-  كودك براي دستيابي به شيء راه ديگري پيدا مي كند.

34-  كودك لباسهايي را كه بر تن دارد با دست نشان مي دهد.

35-  كودك تصويرهاي آشنا را نام مي برد.

36-  كودك صداهاي ساده را با تصاوير جور مي كند.

 

 مهارتهاي ذهنی که کودک 25 تا 30 ماهگی باید داشته باشد:

(2 سال و يك ماه تا 2 سال و 6 ماه):

 

37-  كودك اشياء را از روي رنگ آنها جور مي كند.

38-  كودك اشياء را هل مي دهد و مي كشد.

39-  كودك به كمك حافظه از فاليتها تقليد مي كند.

40-  كودك اشياء را از روي شكل آنها جور مي كند.

41-  كودك تاكردن كاغذ را تقليد مي كند

42-  كودك دستور در قسمتي را دنبال مي كند.

43-  كودك مفهومي از "يك" را نشان مي دهد.

44-  كودك سن خود را با تعداد صحيح انگشتان خودش دنبال مي كند.

45-  كودك اشياء را از روي اندازه جور مي كند.

 

 مهارتهاي ذهنی که کودک 31 تا  36 ماه باید داشته باشد:

(2 سال و 7 ماهگي تا 3 سالگي):

 

46-  كودك از بين 3 تصوير يكي را كه مانند تصويرهاي ديگر نيست نشان مي دهد.

47-  كودك مفهوم "يكي ديگر" را مي داند.

48-  كودك اشياء را براساس رنگ جور مي كند.

49-  كودك 2 شيء را را مي شمارد و مي گويند چندتا است

50-  كودك شيء را ا تصوير آن شيء جور مي كند.

51-  كودك اشياء را براساس شكل آنها جور مي كند.

52-  كودك 3 عدد يك رقمي را آنطور كه شنيده است، تكرار مي كند.

53-  كودك خيس و خشك راتشخيص مي دهد.

54-  كودك اشياء را براساس اندازه جور مي كند.

 

 مهارتهاي ذهنی که کودک 37 تا 48 ماه باید داشته باشد:

(3 سال و يك ماهگي تا 4 سالگي):

 

55-  كودك با خمير شكلهاي ساده مي سازد.

56-  كودك صداهاي بلندو آهسته را تشخيص مي دهد.

57-  كودك 6 رنگ اصلي را تشخيص مي دهد.

58-  كودك تصوير 2 قسمتي را كنار هم مي گذارد و آن را كامل مي كند.

59-  كودك شكلهاي دايره، مربع و مثلث را تشخيص مي دهد.

60-  كودك كوتاه و بلند را تشخيص مي دهد.

61-  كودك مهره ها يا مكعبها را به ترتيب رنگ جور مي كند.

62-  كودك اشياء را از روي شكل و رنگ جور مي كند.

63-  كودك نرمي، سختي، صافي و زبري اشياء را تشخيص مي دهد.

64-  كودك رنگهاي قرمز، آبي، زرد، سبز، سياه و سفيد را نام مي برد.

65-  كودك اشياء را در دسته مربوط به آن قرار مي دهد.

66-  كودك 5 شيء را مي شمارد.

67-  كودك نام و نام خانوادگي خود را مي گويد.

68-  كودكد شكلهاي دايره و مربع و مثلث را نام مي برد.

69-  كودك از ميان اشياء شي اي را كه برداشته شده نام مي برد.

70-  كودك تصوير ساده اي از آدمك را مي كشد.

 

 مهارتهاي ذهنی که کودک 49 تا 60 ماه باید داشته باشد:

(4 سال و 1 ماه تا 5 سالگي):

 

71-  كودك پازل 5 تكه اي را كامل مي كند.

72-  كودك نام خود راكه بر روي كارت نوشته شده است مي شناسد.

73-  كودك قسمت حذف شده تصوير را تشخيص مي دهد.

74-  كودك تصوير شيء را با كاربرد آن جور مي كند.

75-  كودك نام 4 شيء را با استفاده از حافظه بيان مي كند

76-  كودك براي بيان داستان 3 تصوير را به ترتيب قرار مي دهد.

77-  كودك اول و آخر و وسط را تشخيص مي دهد.

78-  كودك آدرس خود را مي گويد.

79-  كودك دورتر و نزديكتر را تشخيص مي دهد.

80-  كودك شماره تلفن خود را مي گويد.

81-  كودك حركت تندتر و آهسته تر اشياء را در حال حركت تشخيص مي دهد.

82-  كودك عبارتها را كامل مي كند.

83-  كودك فعاليتهاي مربوط به صبح و ظهر و شب را تشخيص مي دهد.

84-  كودك دست راست و چپ را مي شناسد.

85-  كودك تصوير آدمك را با اجزاء بيشتر رسم مي كند.

 

واژه های کلیدی : توانایی کودک 0 تا 5 ساله_ مراحل مهارتهای ذهنی کودکان

گردآوری:پردیس نیک اندیش کارشناس کاردرمانی