مهارتهای ذهنی که کودک صفر تا 6 ماهه باید داشته باشد:

 

1-كودك به صداها توجه می كند.

2-كودك چشمهای خود را در جهت افقی حركت می دهد.

3- كودك به مدت 3 ثانیه به دستهایش نگاه می كند.

4- زمانی كه اسباب بازی با انگشتان كودك تماس پیدا می كند، آنرا چنگ می زند.

5- كودك دستهای خود را به دهان می برد.

6- كودك به شیء آویزان ضربه می زند.

7- كودك با مالیدن اسباب بازیهایش به دهان آنها را بررسی می كند.

8- كودك شیء را به دست می آورد.

9-كودك با گوینده ارتباط چشمی برقرار می كند.

 

 مهارتهای ذهنی که کودک 7 تا 12 ماهه ( یک ساله ) باید داشته باشد:

 

10-  كودك مكعب را از یك دست به دست دیگرش می دهد.

11-  كودك پارچه را از صورت خود كنار می زند.

12-  كودك به سمتی كه اسباب بازی انداخته می شود، نگاه می كند

13-  كودك از فعالیتهای حركتی ساده تقلید می كند.

14-  كودك یك شیء را حركت می دهد تا شیء دیگری را به دست آورد.

15-  كودك از عمل دیگران تقلید می كند.

16-  كودك شیء را كه از دید او پنهان می شود پیدا می كند.

17-  كودك مكعب كوچكی را درون فنجان قرار می دهد.

18-  كودك با وارونه كردن فنجان مكعب را از ان خارج می كند.

در صورت مشاهده هر گونه تاخیر جهت ارزیابی حضوری فرزنتان و ارایه راهکارهای درمانی با کارشناسان زبده کاردرمانی ذهنی موسسه ایران همراه شوید تلفن 66596151

 مهارتهای ذهنی که کودک 13 تا 18ماهه ( یک سال تا یک سال و نیم ) باید داشته باشد:

 

19-  كودك 3 میله را از تخته میله درمی آورد.

20-  كودك اشیاء آشنا را با درخواست شما به شما نشان می دهد.

21-  كودك 2 قطعه پازل را در جای خود می گذارد.

22-  كودك افراد و یا اشیاء آشنا را از فاصله نشان می دهد.

23-  كودك برای دستیابی به شیء از شیء دیگر استفاده می كند.

24-  كودك با استفاده از مكعب برج می سازد.

25-  كودك فعالیتها را تقلید كرده و بر روی عروسك انجام می دهد.

26-  كودك اشیاء مانند هم را جور می كند.

27-  كودك تصاویری را كه می شناسد، نشان می دهد.

 

 مهارتهای ذهنی که کودک 19 تا 24 ماهه باید داشته باشد:

(یك سال و 6 ماه تا 2 سالگی)

 

28-  5 میله را در تخته میله جای می دهد.

29-  كودك از الگوهای ساده زبان و حركت تقلید می كند.

30-  كودك 3 صفحه از كتاب را یكی یكی ورق می زند.

31-  كودك حلقه ها را به ترتیب اندازه در میله ی اندازد.

32-  كودك شیء را پنهان می كند.

33-  كودك برای دستیابی به شیء راه دیگری پیدا می كند.

34-  كودك لباسهایی را كه بر تن دارد با دست نشان می دهد.

35-  كودك تصویرهای آشنا را نام می برد.

36-  كودك صداهای ساده را با تصاویر جور می كند.

 

 مهارتهای ذهنی که کودک 25 تا 30 ماهگی باید داشته باشد:

(2 سال و یك ماه تا 2 سال و 6 ماه):

 

37-  كودك اشیاء را از روی رنگ آنها جور می كند.

38-  كودك اشیاء را هل می دهد و می كشد.

39-  كودك به كمك حافظه از فالیتها تقلید می كند.

40-  كودك اشیاء را از روی شكل آنها جور می كند.

41-  كودك تاكردن كاغذ را تقلید می كند

42-  كودك دستور در قسمتی را دنبال می كند.

43-  كودك مفهومی از "یك" را نشان می دهد.

44-  كودك سن خود را با تعداد صحیح انگشتان خودش دنبال می كند.

45-  كودك اشیاء را از روی اندازه جور می كند.

 

 مهارتهای ذهنی که کودک 31 تا  36 ماه باید داشته باشد:

(2 سال و 7 ماهگی تا 3 سالگی):

 

46-  كودك از بین 3 تصویر یكی را كه مانند تصویرهای دیگر نیست نشان می دهد.

47-  كودك مفهوم "یكی دیگر" را می داند.

48-  كودك اشیاء را براساس رنگ جور می كند.

49-  كودك 2 شیء را را می شمارد و می گویند چندتا است

50-  كودك شیء را ا تصویر آن شیء جور می كند.

51-  كودك اشیاء را براساس شكل آنها جور می كند.

52-  كودك 3 عدد یك رقمی را آنطور كه شنیده است، تكرار می كند.

53-  كودك خیس و خشك راتشخیص می دهد.

54-  كودك اشیاء را براساس اندازه جور می كند.

 

 مهارتهای ذهنی که کودک 37 تا 48 ماه باید داشته باشد:

(3 سال و یك ماهگی تا 4 سالگی):

 

55-  كودك با خمیر شكلهای ساده می سازد.

56-  كودك صداهای بلندو آهسته را تشخیص می دهد.

57-  كودك 6 رنگ اصلی را تشخیص می دهد.

58-  كودك تصویر 2 قسمتی را كنار هم می گذارد و آن را كامل می كند.

59-  كودك شكلهای دایره، مربع و مثلث را تشخیص می دهد.

60-  كودك كوتاه و بلند را تشخیص می دهد.

61-  كودك مهره ها یا مكعبها را به ترتیب رنگ جور می كند.

62-  كودك اشیاء را از روی شكل و رنگ جور می كند.

63-  كودك نرمی، سختی، صافی و زبری اشیاء را تشخیص می دهد.

64-  كودك رنگهای قرمز، آبی، زرد، سبز، سیاه و سفید را نام می برد.

65-  كودك اشیاء را در دسته مربوط به آن قرار می دهد.

66-  كودك 5 شیء را می شمارد.

67-  كودك نام و نام خانوادگی خود را می گوید.

68-  كودكد شكلهای دایره و مربع و مثلث را نام می برد.

69-  كودك از میان اشیاء شی ای را كه برداشته شده نام می برد.

70-  كودك تصویر ساده ای از آدمك را می كشد.

 

 مهارتهای ذهنی که کودک 49 تا 60 ماه باید داشته باشد:

(4 سال و 1 ماه تا 5 سالگی):

 

71-  كودك پازل 5 تكه ای را كامل می كند.

72-  كودك نام خود راكه بر روی كارت نوشته شده است می شناسد.

73-  كودك قسمت حذف شده تصویر را تشخیص می دهد.

74-  كودك تصویر شیء را با كاربرد آن جور می كند.

75-  كودك نام 4 شیء را با استفاده از حافظه بیان می كند

76-  كودك برای بیان داستان 3 تصویر را به ترتیب قرار می دهد.

77-  كودك اول و آخر و وسط را تشخیص می دهد.

78-  كودك آدرس خود را می گوید.

79-  كودك دورتر و نزدیكتر را تشخیص می دهد.

80-  كودك شماره تلفن خود را می گوید.

81-  كودك حركت تندتر و آهسته تر اشیاء را در حال حركت تشخیص می دهد.

82-  كودك عبارتها را كامل می كند.

83-  كودك فعالیتهای مربوط به صبح و ظهر و شب را تشخیص می دهد.

84-  كودك دست راست و چپ را می شناسد.

85-  كودك تصویر آدمك را با اجزاء بیشتر رسم می كند.

 

واژه های کلیدی : توانایی کودک 0 تا 5 ساله_ مراحل مهارتهای ذهنی کودکان

گردآوری:پردیس نیک اندیش کارشناس کاردرمانی