عنوان کلینیک موقعیت نام مدیرعنوان مجوزخدمات

مرکز جامع توانبخشی ایران

تهرانفرهنگ محمدخانیمرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , ارتو پدی فنی , اتاق تاریک , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محبوبه صیادی

قزوینمحبوبه صیادیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

كلينيك كاردرماني مهرآوران

تهرانحسین آشوریمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی علیرضا بهزادنیا

تبریزعلیرضا بهزادنیامرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی فرزاد نامی

تبریزفرزاد نامیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , اتاق تاریک , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی پریچهر چیت گرزاده

قزوینمرکز جامع توانبخشی---

مرکز کاردرمانی رعنا ایران خواه

زنجانرعنا ایران خواهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سارا بیات

زنجانسارا بیاتمرکز جامع توانبخشیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی قاسم موسوی

زنجانمرکز جامع توانبخشی---

کلینیک کاردرمانی همراز

ساوهمیثم باقری نیامرکز جامع توانبخشیتوانبخشی دست , فیزیوتراپی , کاردرمانی

مرکز کاردرمانی محمد همایی

ساوهمحمد هماییمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی رضا حیدری یسادلی

قمرضا حیدری یسادلیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی عصمت خلیلی

قمعصمت السادات خلیلی حسین ابادیمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی سید ناصرالدین سید زاده

قمسید ناصرالدین سید زادهمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی زیتب عبدی مقدم

قمزینب عبدب مقدممرکز کاردرمانیکاردرمانی

کلینیک کاردرمانی آبان

قمراضیه فلسفیان و ضیغمیمرکز کاردرمانیتوانبخشی دست , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی اعظم نقدیان

قماعظم نقدیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز توانبخشی اسماء

کرجحسن رضویمرکز جامع توانبخشیفیزیوتراپی , گفتاردرمانی, کاردرمانی

مرکز کاردرمانی زهرا آقا پور

ساریزهرا اقاپورمرکز کاردرمانیکاردرمانی

مرکز کاردرمانی آرزو دورودیان

ساریآرزو دورودیانمرکز کاردرمانیکاردرمانی

اگر هرگونه مغایرتی در اطلاعات مشاهده می نمایید با کلیک برروی این بخش فرم درخواست اصلاح را تکمیل نمایید

 

هشدار

این سایت مسئولیتی در قبال مراکز معرفی شده ندارد لذا قبل از مراجعه ، بررسی های لازم را از طریق مراجع ذیربط نظیر سازمان نظام پزشکی بعمل آورید

جستجوی مراکز توانبخشی

خدمات مرکز

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

کلینیک تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه غرب تهران

مرکز جامع توانبخشی ایران - شعبه مرکزی